Súťaž „Deň Zeme“

Tento týždeň, v stredu 22.04.2020, bol deň Zeme. Pri tejto príležitosti hasiči z DHZ Lemešany vyhlasujú súťaž. Cieľom tejto súťaže je urobiť niečo nie len pre seba a svoje zdravie (prechádzka do prírody), ale aj pre našu planétu (vyzbierať odpad).

 

Pravidlá súťaže „Deň zeme“

 
1. Organizátor súťaže:
 

Organizátorom súťaže „Deň zeme“ (ďalej len „súťaž“) je Dobrovoľný hasičský zbor obce Lemešany (ďalej len „organizátor“). Organizátor vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 24.04.2020 do 28.04.2020.

3. Účastníci súťaže:

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:
– s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
– ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník súťaže”).

4. Zaradenie do súťaže:

Do súťaže bude zaradený účastník súťaže podľa bodu 3 týchto pravidiel, ktorý vloží do komentára pod súťažný príspevok koláž autorských fotografií. Do súťaže sa môže každý účastník súťaže zapojiť len jedenkrát.

5. Priebeh súťaže:

Organizátor vyhlási súťaž prostredníctvom súťažného príspevku na Facebookovej stránke.

– účastník súťaže vloží svoju súťažnú koláž autorských fotografií do komentára pod súťažný príspevok (najneskôr do 28.04.2020 20:00 hod.);

– koláž sa bude skladať z fotografie zaznamenaného počtu prejdeným km (minimálna vzdialenosť je 2 km. Môžete použiť fotografiu z inteligentných hodiniek, alebo screenshot z aplikácie.) a z fotografie vyzbieraného odpadu.;

– organizátor vyhlási 1 víťaza (vo štvrtok 30.04.2020 o 20:00 hod.).

6. Oznámenie výhry:

Výherca bude vyzvaný prostredníctvom komentára pod víťaznou fotografiou, aby organizátorovi zaslal svoje kontaktné údaje do súkromnej fb správy.

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia vyhlásenia, výhra prepadne v prospech organizátora.

7. Osobné údaje:

Účastník súťaže pridaním komentára s kolážou fotografií súhlasí s jej ďalším spracovaním vrátane archivovania koláže.

Uverejnením komentára a vložením koláže fotografií do komentára podľa zadania pod príspevkom udeľuje účastník súťaže organizátorovi v súlade s GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko alebo nick a fotografia pre účely zaradenia do súťaže. Výherca pre účel zaslania výhry v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu trvania a zverejnenia súťaže a do 3 týždňov odo dňa ukončenia súťaže pre účely zaslania výhry. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené na www.dhzlemesany.sk/kontakt/.

8. Osobitné ustanovenia:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do súťaže, dátum uskutočnenia vyhlásenia výhercu, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom súťaže.

Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do súťaže organizátor vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke.

Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými učastníkmi súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.

Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníka, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle pravidiel.

Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy vzniknuté počas súťaže (napr. nefunkčnosť siete).

V Lemešanoch, 24.04.2020