Informačná povinnosť

DHZ Lemešany, Lemešany 162, 082 03 Lemešany


DHZ Lemešany poskytuje  nasledovné  informácie  týkajúce  sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)  a  so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Identifikačné údaje a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľ:
DHZ Lemešany, Lemešany 162, 082 03 Lemešany

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
email:  zodpovedna.osoba@dhzlemesany.sk
Zásady ochrany osobných údajov

DHZ Lemešany spracúva osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané, vyhlasuje, že spracováva osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne  záväzným  právnym  predpisom  a  ani nebude tieto   predpisy obchádzať, po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

DHZ Lemešany informuje účasníkov hasičských súťaží a akcií o tom, že:

a) bežne zaobstaráva ilustratívne fotografie/video/audiozáznam z hasičských akcií, z ktorých nie je možné určiť totožnosť účastníka, napríklad celková fotografia a zábery z akcie, kde účastníci nie sú zobrazovaní s podrobným portrétom a/alebo neuvádza viac ako prvé meno; v týchto v prípadoch sa jedná o zachytenie podoby v zmysle § 12 zákona č. 40/1964, občianský zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len “občianský zákoník”),

b) v prípadoch, kedy je to pre prezentáciu DHZ Lemešany vhodné, zriaďuje fotografie/video/audiozáznam tak, že je možné určiť totožnosť účastníka, najmä uvedením mena a priezviska a/alebo detailného portrétu, pokiaľ ide o zachytenie podoby a jej rozširovanie v zmysle § 84 ods. a 85 občiaského zákonníka, vyžadujúci povolenie,

c) fotografie/videozáznam/záznam sa využíva k verejnej prezentácii činnosti DHZ Lemešany  formou zverejnenia vhodnými prostriedkami, najmä v rámci skupinových prezentácií – na webových stránkach, v tlači,

d) fotografie/video/audiozáznam sa používajú k verejnej prezentácii po dobu piatich rokov a spracované osobné údaje sa zlikvidujú najneskôr do jedného roka od ukončenia prezentácie,

e) obmedzený rozsah fotografií/videí/audiozáznamu môže byť použitý na základe zákona alebo oprávneného záujmu aj pre vnútorné účely, (dokumentácia akcií na vykazovanie dotácií a podobne) v týchto prípadoch nie je potrebné udelenie súhlasu,

f) všetky podujatia sa považujú za podujatia verejné, preto prevádzkovateľ nemá výhradný vplyv na vyhotovovanie a následné zverejňovanie fotografií/videí/audiozáznamov okrem tých, ktoré sám vyhotovil a zverejnil. Vstupom na zmienené podujatie berie každý na vedomie, že sa stáva každá prítomná osoba takou dotknutou osobou, o ktorej sa možno vyhotoví a zverejní záznam ako na akejkoľvek inej verejnej akcii či na verejnom priestranstve,

g) fotografie zobrazené v albumoch sú prevzaté z portálu http://www.rajce.idnes.cz a podliehajú pravidlám a povinnostiam tohto portálu. Webová stránka DHZ Lemešany zobrazuje len odkazy na tieto albumy,

h) neudelenie alebo odvolanie súhlasu nemá za následok žiadne znevýhodnenie alebo poškodenie účastníka akcie a jeho práv zo strany DHZ Lemešany.

i) cookies – táto technológia získava a uchováva informácie o správaní sa užívateľov na tejto stránke a jej podstránkach, a umožňuje prispôsobiť obsah a vzhľad stránok tak, aby bol užívateľom dostupnejší. Táto stránka neukladá informácie o správaní sa jednotlivých konkrétnych užívateľov, niektoré funkcie technológie “cookies” však môžu byť využité na anonymné štatistické zisťovanie, alebo marketingové a reklamné účely a to aj tretích strán. Ak užívateľ týchto stránok nesúhlasí s touto politikou využívania technológie “cookies” touto stránkou, môže kedykoľvek slobodne vymazať súbory “cookies” súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača, zakázať ukladanie súborov “cookies” pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie “cookies”. V tomto prípade prevádzkovateľ nezaručuje plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb. Cookies pre cielenie reklamy bude spracované iba na základe Vášho súhlasu.

2. Podaním vyššie uvedených informácií splnil DHZ Lemešany podmienku pre vyjadrenie tzv. konkludentného súhlasu s obstarávaním fotografií/videí/audiozáznamov na akciách organizovaných DHZ Lemešany a ich zverejnením v uvedenom rozsahu.

Práva dotknutej osoby:
  • Odvolať súhlas V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na opravu Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.