DHZO LEMEŠANY

Dobrovoľný hasičský zbor obce Lemešany je zriadený v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách, na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. V roku 2023 je zaradený v kategórii „B“ dobrovoľných hasičských zborov a zásahovú činnosť vykonáva na pokyn HaZZ v Prešove.

Kategória B (citované zo Z. z. č. 201/2015):
Hasičská jednotka určená na podporu zboru – diaľková doprava vody pomocou cisternovej automobilovej striekačky, tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a vykonávanie jednoduchých likvidačných prác.

Úlohy:
a) vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí,
b) uskutočnenie zásahu spoločne so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne,
c) zasahovanie pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne.

Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:
a) absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkcie veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva
a technik špecialista odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 a 24,
b) zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,
c) vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia
zdravotných rizík a kategorizácie prác,
d) dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,
e) dodržiavanie vybavenia hasičskej jednotky hasičskou technikou,
f) vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,
g) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do dvoch hodín dostaviť na hasičskú zbrojnicu do pohotovosti družstvo 1 + 3; čas výjazdu v pohotovosti je do desiatich minút,
h) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov
hasičskej jednotky.