HISTÓRIA DHZ LEMEŠANY

Z histórie ľudstva vieme, že si ľudia navzájom pomáhali pri požiaroch a živelných pohromách a tak tomu bolo aj v našej obci.

Podľa prvých zmienok sa už v roku 1894 na území našej obce začal vytvárať a zoskupovať ľudia za účelom ochrany majetku a zdravia obyvateľstva.

Podľa písomných záznamov organizované hasičstvo v obci Lemešany bolo založené v roku 1922.

Na popud vtedajšieho vedúceho pohostinstva p. Ľudovíta Nagya bol založený dobrovoľný hasičský zbor, ktorého sa p. Ľudovít Nagy stal veliteľom. Prví požiarnici boli už spomínaný p. Ľudovít Nagy, Ján Bunca, Ján Gurbovič, Alexander Sabol – vtedajší starosta obce, Pavol Hudák, Františk Košikár, Andrej Hurtuk, Jozef Macko, Michal Hurtuk, Štefan Fedor, Jozef Dirda, Jozef Gerda, Bartolomej Háber, Štefan Krupský, Jozef Žec a Jozef Novák. Neskôr sa k týmto pridali ešte Jozef Huňady, Ján Sabo, Ján Sedlák, Ján Weiss, Jozef Kmec a Jozef Dancák. Organizácia pri jej založení mala ručnú striekačku.

V roku 1929 bol v obci veľký požiar a vyhorela veľká časť obce. Po tomto požiari sa predstavitelia obce, s veliteľom požiarnikov snažili o získanie motorovej striekačky, čo sa im nakoniec aj podarilo a tak v roku 1939 zakúpili už spomínanú motorovú striekačku, ktorá bola ťahaná konským poťahom. Bola to prvá motorová striekačka v našom okolí a požiarnici z Lemešian veľmi úspešne zasahovali pri požiaroch v celej Toryskej doline.

Ľudovít Nagy bol veliteľom požiarnikov do roku 1940, kedy do tejto funkcie bol zvolený p. Ján Weiss. Ten v tejto funkcii bol do roku 1954.

Pri príležitosti výročia 30.rokov od založenia hasičstva v Lemešanoch sa v roku 1952 konali oslavy na mieste, kde dnes stojí Kultúrny dom. Na tomto mieste sa konala sv. omša, ktorú slúžil nebohý p. farár Uhlárik. Vtedy sa konala na ihrisku aj súťaž požiarnych družstiev, avšak požiarne družstvo z Lemešian sa tejto súťaže nezúčastnilo, pretože v tom čase požiarna ochrana v našej obci trochu zaostávala za ostatnými požiarnymi zbormi.

V 50-tých rokoch sa k požiarnikom pripojili p. Ondrej Fecko, Ondrej Valečko ml., Cyril Sabol, Imrich Papiernik, František Huraj.

V roku 1954 sa predsedom požiarnikov stal p. Ondrej Fecko a veliteľom sa stal p. Cyril Sabol. Za ich pôsobenia sa začala nová éra požiarnikov v Lemešanoch. Požiarne družstvo z našej obce sa pravidelne zúčastňovalo športových súťaží požiarnych družstiev a tieto súťaže aj vyhrávalo. Neskôr do požiarneho družstva boli zapojený František Záhradník, Štefan Valečko, Emil Fecko, Jozef Novák, Ján Vaňo, Jozef Vaľko. Toto družstvo pod vedením Cyrila Sabola dosiahlo najväčší úspech, keď v Prešove, pri Sekčove získali prvenstvo v okresnej súťaži 3.výkonnostnej triedy. Bolo to v roku 1960.

Postupne do požiarneho družstva prichádzali Stanislav Dúbravka, Ján Ovsiak, Jozef Bilako, Jozef Bozogáň, Jozef Kaňuch a iní. V tých časoch mala požiarna ochrana nie len družstvo starších, ale aj družstvo žiakov. Tak ako je to všade, že jedny prichádzajú a druhy odchádzajú, ak to bolo i v našom zbore. Naši členovia sa nie len vymieňali a predávali si štafetu z pokolenia na pokolenie, ale vymieňala sa aj požiarna technika.

V roku 1957 sa pre Lemešanský zbor zakúpilo požiarne vozidlo Tatra 805, ktoré nahradilo dovtedy slúžiacu motorovú striekačku ťahanú konským poťahom. V tých rokoch sa už budovala aj nová požiarna zbrojnica pri poľnohospodárskom stredisku. Budova zbrojnice slúži zboru dodnes.

V roku 1970 bolo pre požiarnikov pridelené ďalšie vozidlo Škoda 1202 a cisternové vozidlo s obsahom 7000 l vody. Neskôr sa opäť táto technika vymenila a bolo nám pridelená požiarna automobilová striekačka s obsahom vody 3500l. Táto striekačka (CAS 25 Škoda 706 RTH) donedávna (r. 2016) slúžila nášmu zboru.

Dňa 12.2.2010 pri svojej návšteve Východného Slovenska našu obec a náš DHZ – OHZ Lemešany navštívil prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik. Pán prezident si prišiel prácu a činnosť hasičov v Lemešanoch vypočuť na VČS, kde sa zapísal aj do kroniky obce a kroniky DHZ. Pán prezident poprial hasičom všetko dobré a poďakoval za vykonanú prácu v roku 2009.

Aj týmto sa chceme poďakovať p. prezidentovi za jeho návštevu a podporu DHZ.

Dňa 25. 4. 2010 našu obec a náš OHZ-DHZ Lemešany navštívil podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák, ktorý nášmu zboru slávnostne odovzdal nové vozidlo Iveco Daily Magirus TSF-W.

Vo februári 2016 k technike hasičského zboru pribudol aj protipovodňový vozík s plnou výbavou. Členovia spolu so starostom obce Ing. Markom Bučkom si ho boli slávnostne prevziať na okresnom riaditeľstve HaZZ v Prešove.

V tom istom roku si hasičská zbrojnica vyžiadala aj rekonštrukciu spodných častí – garáží a prezliekarne. Vďaka zanietenosti členov p. M. Angeloviča a p. M. Mlynára sa táto rekonštrukcia dotiahla do úspešného konca.

Dňa 4.7.2018 sme v našom zbore privítali staronového člena a posilnenie nášho tímu Tatra CAS 148. Toto vozidlo na prelome rokov prešlo kompletnou rekonštrukciou vďaka MV SR.

V tomto roku sa darilo aj športovému tímu dorasteniek, kedy úspešne reprezentovali nie len náš hasičský zbor a svoju obec ale aj celý Prešovský kraj a s najlepším časom tak získali 1. miesto v Šarišskom pohári.

25

V súčasnosti má DHZO Lemešany 45 členov. Pravidelne sa zúčastňujeme na športových aktivitách – hasičských súťažiach, na kultúrno-spoločenských a charitatívnych podujatiach, úzko spolupracujeme s farnosťou Lemešany a s farnosťou Obišovce, neustále sa venujeme aj vzdelávaniu a školeniam, zásahovej činnosti a previerkam pripravenosti.