Svetový deň vody a hasiči

Svetový deň vody vyhlasuje 22. marca Organizácia Spojených národov (OSN) každý rok od roku 1993 a oslavuje sa vo všetkých členských štátoch organizácie.

Voda naša každodenná….

Medzi hasičmi sa často hovorí, že oheň je dobrý sluha ale zlý pán. To isté by sme v „hasičskom“ kontexte mohli povedať aj o vode. Keď sa s ňou stretávame pri povodniach alebo prívalových dažďoch sme často bezmocní a dokážeme už iba zmierňovať následky vyčíňania jej sily. Pomáhajú nám pri tom aj protipovodňové vozíky, ktoré vlastní už mnoho dobrovoľných hasičských zborov. Vedeli ste, že obsahujú odčerpávajúce zariadenia, ktoré dokážu odčerpať vodu z 50 metrového plaveckého bazéna za tri minúty? Keď však potrebujeme zdolať požiar je voda našim neoceniteľným partnerom. Uvedomili ste si však niekedy, koľko vody sa minie pri takom hasení lesného požiaru alebo horiaceho bytu? Hovoríme v prevažnej väčšine o pitnej vode, ktorej začína byť v prírode nedostatok. Štatistiky hovoria, že už teraz jeden zo šiestich obyvateľov našej planéty [2] nemá prístup k pitnej vode. I napriek tomu stále pitnou vodou v domácnosti splachujeme i hasíme požiare trávy….

Alternatívne zdroje – výstrelok či nutnosť?

Podľa Rozboru zásahovej činnosti HaZZ z roku 2022 bolo pri zásahoch na Slovensku využitých približne 54,6 miliónov litrov vody, z toho približne 32% tvorila voda z prírodných vodných zdrojov a 68% tvorila voda z hydrantovej siete. Prírodne zdroje sú síce veľkou pomocou pri hasení napríklad lesných požiarov, nie sú však nevyčerpateľným zdrojom. Pri dlhodobejších suchách sú obmedzené aj tie najvýdatnejšie zdroje. Hydrantová sieť má tiež svoje obmedzenia, keďže väčšinou nie je stavaná na silné nárazové odbery. Otvárajú sa preto možnosti využitia alternatívnych zdrojov vody či zefektívnenia spôsobu hasenia s cieľom využitia čo najmenšieho objemu vody s čo najväčším hasebným efektom.

Príklad dobrej praxe

Pre inšpiráciu si častokrát nemusíme ísť ďaleko. Hasiči z Olomouckého kraja sa rozhodli šetriť pitnou vodou tak, že kombinujú štandardné zdroje hasenia s alternatívnym a k haseniu využívajú vodu z čističiek odpadových vôd, ktorú testovali, či po istom čase nemení svoje vlastnosti. Prišli na to, že výrazne nemení farbu, nesmrdí a nepoškodzuje hasičskú techniku. Čističky odpadových vôd sa teda javia ako efektívne alternatívne zdroje, ktoré umožnia ušetriť tisícky litrov pitnej vody pri zásahoch hasičov.

Aj výskum prináša praktické rady

Ďalším zo spôsobov, ktorým sa dá efektívne šetriť voda aj pri hasení požiarov v objektoch je výber a tréning správnej taktiky hasenia. Technický ústav požiarnej ochrany Hasičského záchranného zboru Českej Republiky testoval problematiku kultúry hasenia a efektívnej spotreby vody pri likvidácii bytového požiaru, ktorej cieľom zároveň bolo nájsť efektívne faktory, ktoré umožňujú eliminovať negatívne dopady prebytočnej vody z hasenia.

V kontrolovaných podmienkach bytového požiaru výsledky ukázali, že najefektívnejšia je kombinácia využitia pulzného hasenia a správneho nasadenia smeru prúdu, ktoré ovplyvňujú najmä skúsenosti zasahujúceho hasiča a jeho poznatky o dynamike požiaru. Pri spojení týchto faktorov potvrdili, že na uhasenie štandardnej bytovej jednotky, je postačujúca iba zásoba jednej CAS.

Suma sumárum

Aj ako dobrovoľní hasiči teda môžeme prispieť k šetreniu pitnou vodou pri hasení:

  • využívaním alternatívnych zdrojov (napr. čističky odpadových vôd, ak to charakter zásahu umožňuje…),
  • budeme sa vzdelávať v tom ako sa požiar správa, teda budeme poznať jeho dynamiku,
  • na taktických cvičeniach budeme trénovať svoje zručnosti v efektívnych stratégiách hasenia.

Máte vlastnú skúsenosť so šetrením vody či nový originálny nápad? Sem s ním, pozdieľajme si spoločne dobrú prax a inšpirujme sa spolu pre dobro planéty.

Použité zdroje:

[1] Ministerstvo vnútra SR: Medzinárodný deň vody je 22. marca: Čo ste o nej ešte nevedeli? 2016. [cit. 19.03.2023] on-line: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-3&sprava=medzinarodny-den-vody-je-22-marca-co-ste-o-nej-este-nevedeli

[2] Európsky parlament: Jeden obyvateľ planéty zo šiestich nemá prístup k pitnej vode. 2011. [cit 18.03.2023] on-line: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/world/20110513STO19335/jeden-obyvatel-planety-zo-siestich-nema-pristup-k-pitnej-vode

[3] Hasičský zbor ČR: Výcvik efektivního využití hasební vody při simulovaném bytovém požáru. 2021. [cit 19.03.2023] on-line: https://www.hzscr.cz/clanek/vycvik-efektivniho-vyuziti-hasebni-vody-pri-simulovanem-bytovem-pozaru.aspx

[4] Hasičský a záchranný zbor SR: Rozbor zásahovej činnosti za rok 2022

[5] Česká televize (ČT24): Hasiči z Olomoucka hasí požáry vodou z čistírny. Chtějí tak šetřit pitnou vodu. 2022. [cit 20.03.2023] on-line: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3457842-hasici-z-olomoucka-hasi-pozary-vodou-z-cistirny-chteji-tak-setrit-pitnou-vodu