Súťaž na deň Zeme 2021

 Pravidlá súťaže „Deň zeme“

 
1. Organizátor súťaže:
 

Organizátorom súťaže „Deň zeme” (ďalej len „súťaž”) je Dobrovoľný hasičský zbor obce Lemešany (ďalej len „organizátor”). Organizátor vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len “pravidlá”).

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 09.04.2021 do 02.05.2021.

3. Účastníci súťaže:

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:
– s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
– ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník súťaže”).

4. Zaradenie do súťaže:

Do súťaže bude zaradený účastník súťaže podľa bodu 3 týchto pravidiel, ktorý vloží do komentára pod súťažný príspevok autorskú fotografiu s vyzbieraným odpadom. Do súťaže sa môže každý účastník súťaže zapojiť len jedenkrát.

5. Priebeh súťaže:

Organizátor vyhlási súťaž prostredníctvom súťažného príspevku na Facebookovej a Instagramovej stránke DHZ Lemešany.

– účastník súťaže vloží svoju súťažnú autorskú fotografiu vyzbieraného odpadu do komentára pod súťažný príspevok (najneskôr do 25.04.2021 20:00 hod.);

– organizátor vyhlási jedného víťaza (v pondelok 26.04.2021 do 20:00 hod.).

6. Oznámenie výhry a výhra:

Výherca bude vyzvaný prostredníctvom komentára pod víťaznou fotografiou, aby organizátorovi zaslal svoje kontaktné údaje.

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia vyhlásenia, výhra prepadne v prospech organizátora.

Výhra – balenie odpadkových vriec a kľúčenka “HASIČI”

7. Osobné údaje:

Účastník súťaže pridaním komentára s fotografiou súhlasí s jej ďalším spracovaním vrátane archivovania.

Uverejnením komentára a vložením fotografie do komentára podľa zadania pod príspevkom udeľuje účastník súťaže organizátorovi v súlade s GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko alebo nick a fotografia pre účely zaradenia do súťaže, archivovania a propagáciu DHZ Lemešany. Výherca pre účel zaslania výhry v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu trvania a zverejnenia súťaže a do 3 týždňov odo dňa ukončenia súťaže pre účely zaslania výhry. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené na www.dhzlemesany.sk/kontakt/.

8. Osobitné ustanovenia:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do súťaže, dátum uskutočnenia vyhlásenia výhercu, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom súťaže.

Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do súťaže organizátor vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke.

Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.

Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníka, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle pravidiel.

9. Záverečné ustanovenia:

Každý Účastník súťaže na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook/Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook/Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom/Instagramom a nie je s Facebookom/Instagramom inak spojená. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži a v súvislosti so sociálnou sieťou Facebook/Instagram.

V Lemešanoch, 08.04.20219