Obecné kolo súťaže DPO SR Prešov v literárnom a výtvarnom prejave

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vyhlásila celoslovenskú súťaž detí v školskom roku 2022/2023 v literárnom a výtvarnom prejave. DHZ Lemešany vyhlasuje obecné kolo tejto súťaže. Ocenené bude jedno dieťa z každej kategórie. Všetky obdržané príspevky zašleme na územnú organizáciu DPO SR Prešov, kde bude prebiehať vyhodnotenie z doručených prác a tri najlepšie z každej vekovej kategórie budú zaslané do celoslovenského kola. Svoje príspevky môžete odovzdať do konca januára 2023, t.j. do 31.01.2023 do schránky na hasičskej zbrojnici v Lemešanoch.

Výtvarná súťaž na tému: „Hasič – pretekár“

Súťaží sa v kategóriach:

I.     materské školy
II.    I. stupeň základných škôl (1. – 4. ročník)
III.   II. stupeň základných škôl (5. – 9. ročník)

Každá práca musí byť riadne označená:

 1. kategóriou a vekom autora,
 2. menom a priezviskom autora,
 3. názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia,
 4. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu,
 5. telefónnym číslom alebo mailovou adresou na kontaktnú osobou.

Literárna súťaž na tému: „Hasičské súťaže“

Obsahové zameranie súťaže:

vyjadrenie poznatkov o príčinách požiarov, príklady jednania z nedbalosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami a pod., nebezpečné hry detí so zápalnými prostriedkami, s horľavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atď.,

pomoc hasičov pri haváriách, nehodách, živelných pohromách a ochrane životného prostredia,

zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže alebo letných táborov hasičskej mládeže so zameraním na ochranu pred požiarmi.

Literárne práce doručujte na formáte A4 maximálne na 4 strany.


Súťaží sa v kategóriach:

A–1   žiaci 3. – 4. ročníka základných škôl
A–2   žiaci 5. – 7. ročníka základných škôl
A–3   žiaci 8. – 9. ročníka základných škôl

B        študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

Každá práca musí byť riadne označená:

 1. kategóriou a vekom autora,
 2. názvom literárnej práce,
 3. menom a priezviskom autora,
 4. názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia,
 5. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu,
 6. telefónnym číslom alebo mailovou adresou na kontaktnú osobu.

Všetky informácie nájdete aj na stránke dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (literárna súťaž / výtvarná súťaž).

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe.


Foto: pxhere.com